Tavoite: 
Kiertotalous on taloutta, joka irrottaa hyvinvoinnin kasvun ja talouden kasvun luonnonvarojen kulutuksesta. Se haastaa meidän ajattelemaan, käyttäytymään ja kuluttamaan uudella tavalla.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät kiertotalouden mahdollisuudet ja merkityksen globaalissa taloudessa ja erityisesti yritystasolla. Opiskelijat perehtyvät kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja käytännön esimerkkeihin soveltaen kiertotaloutta käytäntöön esimerkiksi oman osaamisalan oppimistehtävissä.  Opintokokonaisuus antaa valmiudet toimia oman toimialansa kiertotalouden suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Sisältö:   

·        Orientoituminen ja urasuunnittelu (Orientoitumispäivä ja ryhmäytyminen; oman osaamisen tunnistaminen, ammatillisten tavoitteiden määrittäminen)

·        Kiertotalous megatrendinä (globaalit megatrendit; kestävyys omassa arjessa ja yritystasolla; kiertotalouden perusperiaatteet ja käsitteet; kiertotalouden mahdollisuudet ja merkitys globaalissa taloudessa)

·        Kiertotalouden liiketoiminta (palvelumuotoilu, tutustuminen kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja liiketoimintahyötyjen tunnistaminen)

·        Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet (tutustuminen oman toimialan kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksiin, harjoitustyö)

·        Teknologiset kierrot (kiertotalouden teknologiset ratkaisut; sivu- ja jätevirtojen hyödyntämisratkaisut, teolliset symbioosit, harjoitustyö)

·        Bioperäiset kierrot (ravinnekierrot, hiilensidonta, uusiutuva energia, harjoitustyö)

·        Vaikuttavuus ja mittaaminen (perustiedot kestävän kehityksen ja kiertotalouden ohjauskeinoista ja lainsäädännöstä, kiertotalous osana ympäristöjärjestelmää, kestävyyden ja kiertotalouden mittaaminen, harjoitustyö)

·        Opintomatkat (kiertotalous yritystoiminnassa, kehittämis- ja tutkimustyö, julkisissa organisaatioissa)

·        Kiertotalouden kehittämistyö (perehtyminen erilaisiin rahoitusinstrumentteihin; projektitoiminta, ratkaisu- ja innovaatiotaidot, harjoitustyö)

 

Kohderyhmät: 
Koulutuksen kohderyhmänä ovat luonnontieteiden, teknisten alojen, kaupallisten alojen ja luonnonvara-alan korkeakoulututkinnon suorittaneet tai vastaavan osaamisen omaavat työttömät tai työttömyysuhanalaiset henkilöt tai muut koulutuksesta hyötyvät työttömät tai työttömyysuhanalaiset henkilöt. Koulutus palvelee yrittäjiksi aikovia, yrityksiä ja julkista sektoria kouluttamalla kiertotalousosaajia vastaamaan tulevaisuuden osaajatarpeisiin.

 

Työllistyminen: Laajasti eri toimialoille (teollisuus, palvelut, luonnonvara-ala, konsultointi, koulutus, viranomaistoiminta) ja erilaisiin tehtäviin